Welcome
  เนื่องด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทำการเปลี่ยนแปลงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ขอแจ้งการใช้ E-Mail ใหม่ ดังนี้
1. ติดต่อสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) E-Mail::: paro3@dnp.mail.go.th
2. ติดต่อระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) E-Mail::: egp_paro3@dnp.mail.go.th

+ ลักษณะสำคัญขององค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
+ รายงานการประชุมข้าราชการ สบอ.3 (บ้านโป่ง)ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
+ แบบรายงาน03 (ใหม่) ศปป.4 (ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) 54/10 ถ.ค่ายหลวง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร 032-211025 โทรสาร 032-221932  E-Mail:: paro3@dnp.mail.go.th