วิสัยทัศน์ :: มุ่งมั่นบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่อนุรักษ์ ให้สมบูรณ์และยั่งยืน คืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ รัฐราษฎร์อุดมสุข

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้,การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สข.สระบุรี

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สข.เพชรบุรี

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สข.ปัตตานี

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สข.ลำปาง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 แม่สะเรียง

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

 

 

การเดินทาง

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

 

+ (ตัวอย่าง)ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

+ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แยกตามไตรมาส

+ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

+ (ตัวอย่าง) ขออนุมัติใช้กรอบค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

+ รายงานการประเมินค่าคะแนนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล รอบที่ 2 ( 1 เมษายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2557)

+ รายละเอียดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) 

+ ลักษณะสำคัญขององค์การ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี 2557

+ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ปี 2557 

+ คู่มือการใช้งานระบบติดตามประเมินผล ผ่านเครือข่าย INTERNET

ห้องสมุดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช  

+ Fonts TH-saraban ๙  Download

+ แบบฟอร์มขอใช้อินเตอร์เน็ต  (Download)

+ Website ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

+ รายชื่อผู้บริหารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (ป่าไม้เขตบ้านโป่งเดิม)

+ ระบบค้นหาเลขหมายโทรศัพท์ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

 

Webmaster

::: What's new :::

"สร้างฝายชะลอน้ำ"

นายเชิดชัย จริยะปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่.... (22/11/2557)

 

"รายงานการประชุม"

รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงาน สบอ. 3 (บ้านโป่ง) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557.... ( 20/11/2557)

"วันปิยมหาราช"

นายเชิดชัย จริยะปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่.... (23/10/2557)

 

 

"โครงการศาสนาค้ำพะยูง" 

นายเชิดชัย จริยะปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่... (21/10/2557) 

 

"ตรวจเยี่ยม"

นายเชิดชัย จริยะปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่.... (15/10/2557)

 

"ลงนามแก้ปัญหาไฟป่า" 

นายเชิดชัย จริยะปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ร่วมลงนาม MOU... (15/10/2557) 

 

+ แบบฟอร์ม PO ใหม่ (18/11/2556)  Download

+ (ด่วนล่าสุดวันที่ 3/4/2556) ปรับปรุงแบบฟอร์มทางด้านการเงิน  Download 

+ (Update) ตัวอย่างใบส่งงาน ใบตรวจรับพัสดุ Download

แผนแม่บท (Master Plan) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558

(หน้าปก) (คำนำ-สารบัญ) (บทที่ 1) (บทที่ 2) (บทที่ 3) (บทที่ 4)

(บทที่ 5) (บทที่ 6) (ภาคผนวก) (บรรณนุกรม)

 

 

 

 

ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล ส่วนอำนวยการ

 

 

 

 

 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เลขที่ 54/10 ถ.ค่ายหลวง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032-211025, 032-344896  โทรสาร 032-302227  E-Mail :: paro3@dnp.go.th หรือ paro3bp@hotmail.com